Servergazi Devlet Hastanesi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü
Servergazi Devlet Hastanesi